Sleep Learning Part 01 – Popular European Languages

Ở bài The Guide to Learning a Language While You Sleep chúng ta đã biết về cách học và các nguồn tài liệu dành cho việc học ngoại ngữ trong lúc ngủ. Bài này chia sẻ một số video từ Eko Languages để học một số thứ tiếng châu Âu thông dụng. Cái hay ở đây là nhóm ngôn ngữ ở châu Âu thường khá tương đồng và dễ học theo nhóm. Ví dụ, bạn có tiếng Anh tốt sẽ dễ học tiếng Hà Lan, tiếng Pháp vì lượng từ tương tự khá nhiều. Nội dung của các video này giống nhau nữa, nên … Continue reading Sleep Learning Part 01 – Popular European Languages

Tài liệu học tiếng Đức

Sharing 2 German learning resources for those who had mastered English. Pimsleur German Learn to Speak German – Don’t Just Study it. With Pimsleur, you don’t just study a new language, you learn to speak a new language. You learn to communicate in the language. You don’t learn rules, vocabulary lists or grammar out of context. You acquire your new language by listening, mimicking and answering questions — the same way you mastered your native language as a child. Because learning a new language is not about how many words you know, how many grammar rules you’ve learned, or how many catch … Continue reading Tài liệu học tiếng Đức